سوله های صنعتی و مرغداری ها

برای پرورش بهتر پرندگان به صورت صنعتی و افزایش بازده باید محیطی مناسب فراهم آورد که از نظر نوسانات دمایی در فصول سرد و گرم سال کنترل شود و حرارت در تمام محیط بصورت یکنواخت تقسیم گردد و باید از هدر رفت انرژی جلوگیری کرد. در محیط های صنعتی برای فراهم آوردن محیط کار مناسب برای پرسنل باید دمای محیط کار در طول سال در محدودۀ مشخصی باشد تا پرسنل کارگاه یا کارخانه در شرایط مطلوب به کار بپردازند و راندمان کاری آنها دچار نقصان نشود. با پوشش یکپارچه سقف توسط بردهای عایق سینرژی مستقیما بر روی لاپه ها و سپس اجرای ورق سقف می توان سوله ها را کاملا در سقف عایق نمود.

سوله های صنعتی و مرغداری ها سوله های صنعتی و مرغداری ها